O projekcie

Logotypy programu POWER Projekt „Stawiam na siebie” realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Projekt pt. Stawiam na siebie, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez pro4 Sp. z o.o. w partnerstwie z Agencją Rozwoju Społecznego ARS Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Wysokość wkładu UE w projekt: 1 253 151,24 PLN
Czas trwania projektu: luty 2016 r. – sierpień 2018 r.

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia osób młodych w wieku 15-24 lata poprzez:

– nabycie kwalifikacji zawodowych ułatwiających wejście na rynek pracy

– aktywizację zawodową

Grupa docelowa

Osoby młode w wieku 15-24 lata, które:

– pozostają bez pracy (osoby bezrobotne, bierne zawodowo)

– nie uczestniczą w żadnym kształceniu i szkoleniu,

– zamieszkują teren całego województwa dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich.

Przebieg projektu i oferowane formy wsparcia 

Doradztwo zawodowe oraz psychologiczne

Działania te polegają na bezpośrednich spotkaniach z doradcą, służące: poznaniu uczestnika, jego potencjału, mocnych i słabych stron, oczekiwań względem udziału w projekcie, ustaleniu przyczyn oddalenia od rynku pracy, zbadaniu wiedzy, umiejętności i predyspozycji zawodowych.

Efektem będzie opracowanie:

 • planu udziału w projekcie,
 • ścieżki rozwoju osobistego i kariery zawodowej,
 • materiału do prezentacji uczestnika u potencjalnych pracodawców,

Doradztwo psychologiczne polegać będzie na wzmocnieniu kompetencji społecznych, umiejętności rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem i jego skutkami, współpracy w zespole.

Grupowe poradnictwo zawodowe

Warsztaty 16 godzinne, wyjazdowe, o następującej tematyce:

 • sporządzanie dokumentacji aplikacyjnej,
 • przygotowanie się do rozmów z pracodawcą,
 • autoprezentacja i komunikacja,
 • poznanie rynku pracy, jego specyfiki, sposobów skutecznego poszukiwania pracy.

Szkolenia

Zakres tematyczny szkoleń, czas trwania, termin realizacji zależeć będzie od wyników pracy i ustaleń podjętych w trakcie bezpośrednich spotkań doradczych.

Celem szkoleń będzie nabycie bądź uzupełnienie wiedzy, umiejętności, kompetencji zgodnych z predyspozycjami zawodowymi uczestnika, przy uwzględnieniu warunków na rynku pracy, szans i możliwości nabycia zatrudnienia.

Każde szkolenie zakończone będzie egzaminem i uzyskaniem certyfikatu lub dyplomu potwierdzającego uzyskanie kompetencji i kwalifikacji.

Subsydiowane zatrudnienie na okres od 3 do 6 miesięcy, z utrzymaniem zatrudnienia przez pracodawcę przez okres kolejnych 3 – 6 miesięcy.

Doradztwo na potrzeby przygotowania biznesplanu

Indywidualne doradztwo, które pomoże wzmocnić postawy przedsiębiorcze wśród uczestników projektu, pomoże im dążyć do wzrostu satysfakcji i poczucia samorozwoju. Uczestnicy poznają charakter biznesowego podejścia do otoczenia, w którym funkcjonują i jak mogą go wykorzystać w planowanej działalności gospodarczej.

Przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Dotacja polega na udzieleniu uczestnikowi jednorazowego wsparcia finansowego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych. Dotacje przysługują uczestnikowi, który zakończył etap szkol – doradczy i uzyskał zaświadczenie. Dotacja będzie przyznawana na podstawie wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości złożonego wraz z biznesplanem i na podstawie decyzji właściwej Komisji Oceny Wniosków. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości zostaną przeznaczone wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z: -zakupem środków trwałych (w tym również środków transportu z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność w zakresie drogowego transportu towarów), -zakupem oraz pozyskaniem wartości niematerialnych i prawnych, -zakupem środków obrotowych, -kosztami prac remontowych i budowlanych. Uczestnicy projektu będą zobowiązani do prowadzenia działalności gospodarczej rozpoczętej w ramach projektu przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Wsparcie pomostowe w postaci usług szkoleniowych o charakterze specjalistycznym

Tematyka szkoleń specjalistycznych zostanie dostosowana do indywidualnych potrzeb Uczestników wskazanych we wniosku o udzielenie wsparcia. Zakres szkolenia obejmować będzie tematykę dotyczącą bieżącego prowadzenia działalności gospodarczej w każdym jej aspekcie.

Wsparcie pomostowe w postaci usług doradczych o charakterze specjalistycznym

Doradztwo specjalistyczne w zakresie bieżącego powadzenia działalności gospodarczej w każdym jej aspekcie, w tym efektywnego wykorzystania dotacji. Usługa doradcza będzie pomagać rozwiązywać uczestnikom projektu konkretne problemy i doradzać w konkretnych sytuacjach

Pomostowe wsparcie finansowe

Wsparcie pomostowe będzie przyznawane na podstawie wniosku i decyzji właściwej Komisji Oceny Wniosków. Środki finansowe przeznaczone będą na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania firmy. W pierwszej kolejności pokrywane będą płatności obowiązkowe (składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, czynsz, opłaty za media). Pozostałe środki będzie można przeznaczyć na np. usługi księgowe, usługi pocztowe, usługi prawne, usługi promocyjne i inne niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w danej branży. Środki finansowe w ramach wsparcia pomostowego będą wypłacane uczestnikowi, który zarejestrował działalność gospodarczą.

Wsparcie dodatkowe

 1. Materiały dydaktyczne, warsztatowe, szkoleniowe
 2. Zwrot kosztów dojazdu na działania realizowane w ramach projektu
 3. Wyżywienie i noclegi podczas warsztatów i szkoleń
 4. Możliwość stałego kontaktu z mentorem pracy, tj. osobą, która zapewni wysoki poziom motywacji do udziału w projekcie, pomoże w procesie podejmowania odpowiednich decyzji, w kontaktach z pracodawcami.

Rekrutacja

Rekrutacja ma charakter otwarty i ciągły i prowadzona jest w okresie od 01.02.2016 r. do 30.04.2018 r.

Odbywa się poprzez:

– złożenie Formularza rekrutacyjnego,

– weryfikację spełnienia kryteriów kwalifikujących do udziału w projekcie,

– ocenę stopnia motywacji do udziału w projekcie.

Dokumentacja zgłoszeniowa do udziału w projekcie będzie przyjmowana:

 • e-mailem na adres: rekrutacja@pro4.pl;
 • pocztą tradycyjną na adres Biura projektu ul. Długa 6, 58-100 Świdnica;
 • osobiście w Biurze projektu przy ul. Długa 6, 58-100 Świdnica od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu przy ul. Długa 6, 58-100 Świdnica oraz w zakładce Dla uczestnika.

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy